Regulamin Holi

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOLI

 1. Wprowadzenie

Działamy odpowiedzialnie i priorytetem jest dla nas poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym dokumencie znajdziesz informacje o zasadach, którymi kierujemy się w Holi, przetwarzając dane osobowe w związku z działalnością Holi na różnych obszarach, w tym działalnością naszego serwisu internetowego pod adresem https://klinikaholi.pl. Odwołujemy się do tego dokumentu, wypełniając nasze obowiązki informacyjne przewidziane przepisami. Zapoznanie się z tą Polityką Prywatności jest też warunkiem świadczenia przez nas usług dla Ciebie, bo akceptujesz ją przed złożeniem zamówienia. Odwołujemy się też do tej Polityki Prywatności, kiedy zbieramy od Ciebie informacje czy zgody lub kiedy prowadzimy z Tobą korespondencję.Zapoznaj się uważnie z tym dokumentem, gdzie wskazujemy kiedy, jakie i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Nie zawsze taką podstawą jest tylko zgoda, ale dla nas częściej - wykonanie zawartej z Tobą umowy lub wykonanie obowiązku prawnego. A wszystko to zgodnie z “RODO” czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych w procesach, o których piszemy w tej Polityce Prywatności jest ta spółka z grupy Holi, która świadczy dla Ciebie usługi zgodnie z zawieraną z Tobą umową. Kiedy piszemy o sobie “Holi”, “my”, “nam”, “nas”, to mamy na myśli jedną z dwóch naszych spółek, Holi Health Sp. z o.o. lub Klinika Holi sp. z o.o.  - tę, której dane znajdziesz przy zawieraniu umowy z nami (kiedy będziesz składać zamówienie) oraz w potwierdzeniu zawarcia lub zmiany zawartej z Holi umowy. Obie spółki w równym stopniu dbają o bezpieczeństwo Twoich danych, które nie są powielane, lecz powierzane do przetwarzania odpowiedniemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi z grupy Holi.W każdym przypadku możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48513398281 lub pod adresem email: kontakt@klinikaholi.pl.Jeśli zawarłeś z nami umowę do dnia 1 czerwca 2024 roku - administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Holi Health Sp. z o.o., adres: ul. Hoża 86, lok. 410, 00-682 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992721, NIP: 7011106467, o kapitale zakładowym 10.400 złotych.Jeśli zawarłeś z nami umowę po dniu 31 maja 2024 roku - administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Klinika Holi Sp. z o.o., adres: ul. Hoża 86, lok. 410, 00-682 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001089345, NIP: 7011190870, o kapitale zakładowym 5.000 złotych. Spółka Klinika Holi sp. z o.o. będzie też administratorem Twoich danych osobowych od momentu, w którym za Twoją zgodą przeniesiemy Twoją aktywną subskrypcję usług Holi (umowę) do tego podmiotu. Zostaniesz poinformowany o zmianie administratora Twoich danych osobowych i w takim przypadku spółka Holi Health Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zawartej ze spółką Klinika Holi Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe - kategorie, cele i podstawy prawne ich przetwarzania

Zbieramy informacje zwykle bezpośrednio od Ciebie, kiedy korzystasz z serwisu Holi i składasz zamówienie, korzystasz z funkcjonalności serwisu (np. zamawiasz newsletter), kontaktujesz się z nami oraz - przede wszystkim - kiedy zespół Holi realizuje dla Ciebie świadczenia zgodnie z programem wybranego przez Ciebie pakietu Holi.Twoje dane możemy pozyskiwać kiedy kontaktujesz się z nami korzystasz z serwisu i zamówisz program Holi, korzystasz z naszych usług lub kiedy zasubskrybujesz nasz newsletter lub wyrazisz zgodę na przekazywanie Tobie informacji handlowych. Możemy też niekiedy pozyskiwać Twoje dane od osób trzecich, np. przez uzyskanie wyników badań, które zlecisz za naszym pośrednictwem czy dokumentacji medycznej - za Twoją zgodą lub na podstawie przepisów prawa.Zakres Twoje relacji umownej z Holi (spółką z grupy Holi) określa, które części tej Polityki Prywatności dotyczą Ciebie.

 1. Kiedy kontaktujesz się z nami: 
 • przetwarzamy Twoje: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne treści czy informacje, które nam w trakcie tego kontaktu podasz.
 • Będziemy to robić na Twoją prośbę, którą rozumiemy jako wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych lub na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzielenie Ci odpowiedzi na pytania, które nam zadasz (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi.
 • Będziemy przechowywać te dane przez czas prowadzenia sprawy lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą, której Twój kontakt dotyczy.
 1. Kiedy zamówiłeś program Holi i zakładamy dla Ciebie konto pacjenta:
 • przetwarzamy Twoje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, dane rozliczeniowe, a w koncie pacjenta także dane dotyczące zdrowia, takie jak Twoja waga, wzrost czy obwód ciała, rekomendacje i zalecenia dietetyków i lekarzy zespołu Holi oraz treść raportu z diagnozy.
 • Będziemy przetwarzać te dane w celu przygotowania i zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu wykonania obowiązków podatkowych i prawnych związanych z organizacją dla Ciebie świadczeń zdrowotnych i rozliczeniem płatności za usługi (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu zarządzania jakością naszych usług i celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne nam do świadczenia dla Ciebie naszych odpłatnych usług na zasadach opisanych w naszym serwisie i regulaminie.
 • Będziemy przechowywać te dane przez okres realizacji umowy i prowadzenia Twojego konta pacjenta lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych z tą umową.
 1. Kiedy korzystasz również ze świadczeń zdrowotnych
 • poza danymi takimi jak w koncie pacjenta przetwarzać będziemy też inne Twoje dane dotyczące zdrowia, które musimy gromadzić i przechowywać w dokumentacji medycznej zgodnie z polskimi przepisami regulującymi zakres informacji gromadzonych w dokumentacji medycznej.
 • Będziemy te dane przetwarzać w celu udzielania Ci odpłatnych świadczeń zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o działalności leczniczej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) oraz w celu zarządzania jakością naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podajesz nam te dane dobrowolnie, żebyśmy mogli zrealizować dla Ciebie świadczenia medyczne w ramach programów Holi, jak też po to, żebyśmy mogli wywiązać się z obowiązku przechowywania Twojej dokumentacji medycznej.
 • Treści Twojej dokumentacji medycznej przechowywać będziemy przez przewidziany polskimi przepisami  w tym Twoje opinie na temat udzielonych świadczeń, przechowujemy zgodnie z zasadami określającymi okres przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub do czasu przedawnienia roszczeń przewidzianych polskimi przepisami.
 1. Kiedy zamawiasz newsletter lub wyrazisz zgodę na przekazywanie Tobie informacji handlowych 
 • przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail albo numer telefonu (zależnie od zakresu Twojej zgody).
 • Będziemy to robić w naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesach, tj. budowania naszego profesjonalnego wizerunku, promocji inicjatyw związanych ze zdrowiem metabolicznym oraz marketingu bezpośredniego naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie przez Ciebie danych jest wówczas dobrowolne, ale konieczne, żebyśmy mogli dostarczać Ci newsletter lub przekazywać informacje handlowe.
 • Będziemy te dane przetwarzać przez okres prowadzenia przez nas działalności, ale nie dłużej niż do cofnięcia Twojej zgody na przesyłanie Tobie newslettera.

Nie wykorzystujemy też żadnych informacji, które nam przekazujesz w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Powierzanie przetwarzania, udostępnienie lub transfer danych

Realizacja celów przetwarzania Twoich danych czy programów Holi może wymagać powierzenia przetwarzania tych informacji podmiotom, które współpracują z nami, żebyśmy mogli świadczyć dla Ciebie nasze usługi, np. firmie Medchart, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla podmiotów leczniczych. Tacy usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami na podstawie zawartych umów o przetwarzaniu danych.Możemy też udostępniać Twoje dane osobowe innych podmiotom, jako odrębnym administratorom Twoich danych, np. firmie realizującej badania diagnostyczne czy kancelariom prawnym, sądom lub organom administracji publicznej w celach związanych z realizacją programów Holi oraz zabezpieczeniem naszych interesów.Zależnie od celu przetwarzania, mogą to być inne podmioty, i tak:

 1. kiedy przesyłamy Ci newsletter są to dostawcy systemów informatycznych i operatorzy poczty elektronicznej;
 2. kiedy kontaktujesz się z nami mogą to być operatorzy poczty elektronicznej lub operatorzy pocztowi czy kurierzy, dostawcy usług IT i systemów informatycznych, z których korzystamy przy obsłudze serwisu oraz nasi konsultanci i doradcy (w tym doradcy prawni) - w niezbędnym zakresie;
 3. kiedy składasz zamówienie i zakładamy Ci konto pacjenta Holi oraz kiedy udzielamy Ci świadczeń medycznych będą to dodatkowo operatorzy płatności, nasi podwykonawcy i inne zaangażowane w udzielanie świadczeń zdrowotnych osoby, firmy realizujące usługi diagnostyki medycznej oraz podmioty, które mogą mieć zgodnie z przepisami prawa dostęp do Twojej dokumentacji medycznej.

Będziemy mogli też anonimizować Twoje dane osobowe (przestaną być wtedy ‘danymi osobowymi), w celu promowania rezultatów programów zdrowia metabolicznego Holi.Świadcząc usługi za pośrednictwem serwisu Holi, zwłaszcza w zakresie technologicznych funkcjonalności dostępnych w serwisie, będziemy mogli realizować tzw. transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), czego dokonywać będziemy przede wszystkim na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Jest to zestaw zobowiązań, które zapewniają adekwatny do ‘naszego’ poziom ochrony danych osobowych.Podmiotami tymi są renomowani dostawcy usług, takich jak przede wszystkim Google Inc. w zakresie dostarczania rozwiązań chmurowych czy Memberstack LLC w zakresie budowy i obsługi niezawodnych serwisów internetowych. 

 1. Bezpieczeństwo

Chronimy poufność, integralność i dostępność Twoich danych osobowych. Dlatego wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa (tzw. środki organizacyjne i techniczne), żeby potwierdzić, że działamy zgodnie z najlepszymi standardami i obowiązującymi wymogami prawnymi. Opracowaliśmy też zasady bezpieczeństwa informacji, które zawierają instrukcje i środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą czy nieuprawnionym dostępem.Dane stanowiące część dokumentacji medycznej przetwarzane są w ustrukturyzowanej formie przez wyspecjalizowany w tym podmiot i zgodnie z polskimi przepisami. Członkowie zespołu Holi, w tym lekarze, zobowiązani są do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz klauzulami umownymi.Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane przez Stripe - niezależny od nas podmiot, dlatego nie mamy też bezpośredniego dostępu do danych dotyczących płatności.Nasz serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych i aplikacji innych podmiotów oraz za ich praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z nimi przed przekazaniem tam danych.

 1. Twoje prawa

Masz prawo uzyskania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy w Holi na Twój temat, a także ich kopii z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo lub na zasadach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej.Masz również prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieaktualne lub są niedokładne, jak też do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do dalszego ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dokumentacji medycznej, podatkowymi i z zakresu rachunkowości czy też możemy je przetwarzać w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami czy postępowaniami.W pewnych przypadkach masz też prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania od Holi przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi danych (przenoszenie danych).Masz też prawo do wycofania każdej udzielonej zgody, jednak bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Aby zrealizować te prawa czy wycofać zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@klinikaholi.pl Jeśli uważasz, że niewłaściwie realizujemy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy skontaktuj się z nami. Masz też jednak prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pliki cookies

Nasz serwis korzysta z tzw. ciasteczek (cookies i podobnych rozwiązań) w celu prawidłowego działania wszystkich jego funkcji (nasze pliki cookies). Cookies to małe pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu zależnie od ustawień Twojej przeglądarki, które nie pozwalają nam jednak na identyfikację użytkowników serwisu. Pliki te mogą zapisywać np. numer identyfikacyjny, adres IP, lokalizację urządzenia czy ślady cyfrowe, odwiedzane strony czy informacje techniczne.Możemy korzystać też z plików cookies innych usługodawców dostarczających informacje analityczne i statystyczne (np. Google Analytics), czy marketingowych i  społecznościowych, którzy mogą mieć do nich dostęp. Możesz dokonać zmian w zakresie plików cookie w swojej przeglądarce, a brak takich zmian traktujemy jako zgodę na korzystanie z cookies.

 1. Narzędzia marketingowe 

Google Tag Manager
Na naszej stronie korzystamy z Google Tag Manager (GTM), narzędzia które pomaga nam w administrowaniu tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika oraz integracji kodów programów na naszej stronie internetowej. Dzięki funkcjonalności GTM możemy dokonywać pomiaru ruchu i zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, ustalić wpływ reklam online i naszych kanałów społecznościowych na te zachowania czy dokonywać ustawień remarketingu i targetowania lub testować i optymalizować stronę internetową. W związku z wykorzystaniem GTM, Google zbiera zagregowane dane bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Z GTM są zintegrowane takie usługi śledzenia jak Google Analytics oraz Google Ads.

Google Analytics
Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje własne pliki cookies i za pomocą specjalnego kodu analizuje statystyki oraz weryfikuje ruch na stronie. Wszystko to ma na celu ulepszanie i rozwój naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi m.in. anonimowe informacje dotyczące wizyt na naszej stronie czy dotyczące czasu poświęconego na stronie przez użytkowników. W ramach usługi Google Analytics możemy też korzystać z następujących funkcji reklamowych: • remarketing z wykorzystaniem Google Analytics; • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google; • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam. Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) możesz zrezygnować z używanych przez nas funkcji reklamowych. Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Google Ads
W celu rozwijania funkcjonalności naszej strony korzystamy także z narzędzia marketingowego jakim jest Google Ads. Dzięki tej usłudze nasze reklamy mogą wyświetlać się na zewnętrznych stronach internetowych, a na podstawie zebranych danych podczas kampanii reklamowych mamy możliwość ocenić skuteczność wybranych przez nas środków reklamowych. Google Ads wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym mierzone są parametry dotarcia z przekazem reklamowym do odbiorcy. W przypadku gdy odwiedzisz naszą stronę internetową poprzez wybranie reklamy Google, Google Ads przechowa plik cookies na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz zapamiętując w ten sposób, że odwiedziłeś naszą stronę. Jeżeli dokonasz zakupu na naszej stronie czy pozostawisz swoje dane kontaktowe (np. poprzez zapisanie się do Newslettera) jest to dla nas informacja zwrotna (wskaźnik), który informuje nas o efektywności danej kampanii reklamowej czy innych podejmowanych przez nas celowych działaniach. Poza konwersją Google Ads możemy korzystać też z funkcji remarketingu Google Ads. Pozwala ona na wyświetlanie korzystającym, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę reklam, które są spersonalizowane dla danego korzystającego na podstawie jego zainteresowań z innych przeglądanych stron internetowych należących do Google. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane są przez nas tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), nigdy na podstawie kryterium konkretnego użytkownika korzystającego z naszej strony internetowej.

Piksel Facebooka
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia marketingowego jakim jest Piksel Facebooka, które zapewnia serwis Facebook. Piksel Facebooka jest narzędziem analitycznym, które za pomocą fragmentu kodu umieszczonego w naszej witrynie, pomaga nam mierzyć skuteczność reklam w oparciu o analizę działań podejmowanych przez Ciebie na naszej stronie dla celów statystycznych i badania rynku. Piksel Facebooka dostarcza nam również wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy kierować do Ciebie reklamy naszych produktów, które będą bardziej adekwatne do Twoich aktualnych zainteresowań. Szczególne warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne zasady prywatności serwisu Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy. Dalsze informacje dotyczące funkcji działania Pikselu Facebooka dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Inne
W ramach naszej działalności marketingowej możemy korzystać także z usług innych podmiotów zewnętrznych stosujących własne pliki cookies.

 1. Zmiany w polityce dotyczącej danych osobowych

Jeśli zmienimy lub zaktualizujemy sposób przetwarzania danych osobowych opublikujemy najnowszą treść Polityki Prywatności na stronach serwisu Holi lub poinformujemy Cię o tym.

Ta Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2 czerwca 2024 roku.

Razem zadbajmy o Twoje zdrowie.

Dołącz do programu, a my pomożemy Ci zgubić 15% wagi w przeciągu 6 miesięcy pod stałą kontrolą dietetyka i lekarza.

Rozpocznij leczenie